یکی از مؤلفه های کلیدی که بر بهره وری خاک، رشد گیاه و کیفیت محصول تأثیر می گذارد، کوددهی است. اثر کود پلیت مرغی اصفهان آلی و شیمیایی بر خواص شیمیایی خاک لوم شنی بسیار اسیدی (pH 10/4)، عملکرد و کیفیت موگ سفید کشت شده در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در استان پراچین بوری تایلند انجام شد. شش تیمار، بدون کود (شاهد)، کود شیمیایی (25-7-7 + 46-0-0) در 187.50 (66.56 N: 6.77 P2O5: 6.77 K2O کیلوگرم در هکتار) کیلوگرم در هکتار اعمال شد.
در 375.00 (133.12 N:13.13 P2O5: 13.13 K2O کیلوگرم در هکتار) کیلوگرم در هکتار، کود مرغی پلیتی در 3.36، 6.72 و 10.08 تن در هکتار استفاده شده است.
پس از برداشت، مصرف کود مرغی باعث افزایش ماده آلی خاک نسبت به شاهد شد، اما کاربرد کود شیمیایی اثر مشابهی را نشان نداد. وزن تازه موگ سفید با افزایش هر دو سطح کود افزایش یافت. استفاده از کود مرغی به میزان 08/10 تن در هکتار بالاترین وزن تر را در تمام زمان ها ایجاد کرد.
سطح نیترات انباشته شده با افزایش نرخ کود مرغی پلیتی به طور قابل توجهی بیشتر بود. علاوه بر این، محتوای فنلی کل موگ سفید کوددهی شده با کود مرغی نسبت به کود شیمیایی کوددهی شده بیشتر بود.
با این حال، هیچ ارتباطی بین ظرفیت مهار رادیکال DPPH در زمان برداشت و کود دهی مختلف وجود نداشت. بر اساس نتایج، کود مرغی آبیدر بکار رفته در 08/10 تن در هکتار بهترین عملکرد و محتوای فنلی کل بیشتری را به ماگ سفید داد که احتمالاً به دلیل بهبود ماده آلی خاک بود.
ماگورت سفید (Artemisia lactiflora Wall. ex DC.) یکی از گونه‌های تیره درمنه است که به خانواده Compositae تعلق دارد و عمدتاً در جنوب شرقی آسیا وجود دارد. در تایلند، این گیاه به نام “جینگجوچای” شناخته می شود و از برگ های آن در تهیه سوپ و چای سبزی معطر استفاده می شود.
 • منابع:
  1. Effect of chicken manure and chemical fertilizer on the yield and qualities of white mugwort at dissimilar harvesting times
 • تبلیغات: 
  1. گل رز قرمز بکارید و پولدار شوید
  2. کلاهبرداری عجیبی که با پرتقال اتفاق افتاد!!
  3. آیا در ظروف نخود بعد از مدتی کرم می بندد
  4. کولر هایی که می تواند میزان دمای خانه را ثبات برساند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *